PREPLETI PARADIGMI

Prošlost, pamćenje i prostor u američkoj ženskoj prozi

KSENIJA KONDALI

Paradigme u naslovu knjige odnose se na teorijsko-analitičke pristupe prepletu prob- lema koje autorica izdvaja i analizira na odabranom predlošku američke proze. Is- preplićući pitanja prošlosti, pamćenja i prostora, Ksenija Kondali nudi uvjerljivo čitan- je niza američkih spisateljica i pokazuje kako se iz inozemne pozicije može pridonijeti disciplini američkih studija. Upravo iz te pozicije otkriva se transdisciplinarna važnost ove knjige jer će čitatelj u njoj naći aparaturu kojom može misliti našu i uže i šire shvaćenu regiju koja je, u odnosu na SAD, prostorno manja ali koja ne oskudijeva u prošlosti i pamćenju. Disciplinarno besprijekorno napisana, ova knjiga oprimjeruje način kako književnost i znanost o njoj još uvijek mogu biti korisni u razumijevanju izvantekstovne stvarnosti.
(Izvod iz recenzije prof. dr. Stipe Grgasa)

Autoričin je cilj odgovoriti na pitanje kako odabrane suvremene američke spisateljice upisuju trijadu povijest-pamćenje-prostor u svoja djela i na temelju toga ocrtati sub- alterni položaj žene u književnom tekstu i propitati u kojoj mjeri taj književni subjekt zrcali položaj žene u van-tekstovnoj zbilji. Posebni je doprinos ove knjige razmatran- je kritičkog isprepletanja u novijoj teorijskoj literaturi (od 1990-ih naovamo) prob- lematike pamćenja i povijesti (historijskih metoda), kojima treba pribrojiti i kulturnu konstrukciju prostora kao ključnih narativnih odrednica korpusa reprezentativnih suvremenih američkih spisateljica. Drugi je važni doprinos rukopisa problematiziran- je prožimanja individualnih i kolektivnih doživljaja prostora uokvirenih zadatostima historijskomnemoničkih struktura svojstvenih pojedincima ili zajednicama prikazan- ima u romanima koji se analiziraju. Pristup koji počiva na spoznaji o međuovisnosti prostora, povijesti i pamćenja nedvojbeno doprinosi kompleksnijem sagledavanju kn- jiževnog fenomena i njegove pozicionalnosti u kulturi i društvu.
(Izvod iz recenzije prof. dr. Jelene Šesnić)

Ovo je iznimno vrijedna studija koja na jedan novi način dvostruko interveniše u an- glo-američku književno-teorijsku produkciju: 1. time što gradi robustan interdisci- plinarni okvir, koji je utemeljen u iscrpnoj recentnoj teorijskoj i kritičkoj literaturi, za analizu aspekata pamćenja, prošlosti i prostora; 2. time što kritički afirmiše zane- marene i nedovoljno istražene tekstualne strategije sjećanja i svjedočenja kojima se izbrisani historijski subjekti ponovo konstruišu i upisuju u polje pamćenja zajednice. Na reprezentativnom književnom korpusu, u koji ulaze romani Ceremony Leslie Mar- mon Silko, Gilead Marilynne Robinson, Postcards Annie Proulx i The House on Mango Street Sandre Cisneros, autorica u ovoj studiji istovremeno kritički razmatra tradiciju ženskog književnog stvaralaštva u Americi i istražuje kreativne načine na koje se pre- ispituju slaba mjesta kolonizirajućih patrijarhalnih matrica koje uslovljavaju repro- dukciju identiteta.
(Izvod iz recenzije prof. dr. Damira Arsenijevića)
0 0

Kalendar

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 2

Broj jedinstvenih posjeta: 18923

Ukupno pregleda: 158514